ಜಯ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ,ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ! ಸ್ನೇಹ ಕೂಟ /Sneha Koota:Sneha Koota event, which took place in Dec ’15, was the major stepping stone for Rhein Main Kannada Sangha e.V …